Operational Excellence & Organizational Development Executive

Làm việc với các đơn vị nội bộ nhằm tạo ra quy trình làm việc phù hợp và cải thiện chất lượng của các sản phẩm.